+48 531 511 531 serwis@wefix.pl

Regulamin konkursu iKolekcja

Konkurs: Pokaż swoją iKolekcję

Stwórz ciekawą kompozycję ze wszystkich swoich sprzętów Apple, zrób im zdjęcie i wyślij je na adres konkurs@wefix.pl, w tytule wpisując „iKolekcja”.

Nagrody:

I miejsce: pojazd sterowany smartphonem (iOS/Android) i-Helicopter 777-172;

II miejsce: słuchawki Apple Earpods;

III miejsce: wysokiej jakości szkło hartowane na dowolny model iPhone’a (4/4s/5/5s/6/6 Plus).

 

Regulamin konkursu „Pokaż swoją iKolekcję

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie organizowanym na TABLICY fanpage’a WeFix.pl

Art. 1. Organizator i cel konkursu

Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu poprzez fanpage WeFix w serwisie https://www.facebook.com/wefixpl. Konkurs organizuje firma Amget Michał Glinka z siedzibą w Warszawie (04-625), przy ul. Zalipie 7a, NIP: 952-196-48-57, REGON: 141794485, zwana dalej „Organizatorem”.

Art. 2. Czas trwania konkursu

Konkurs rozpoczyna się w dniu 09.03.2015 r. a kończy się w dniu 23.03.2015 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 24.03.2015 r.

Art. 3. Uczestnictwo w konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zwana dalej „Uczestnikiem”.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:

a) pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin;

b) osoby wykonujące usługi na rzecz Organizatora na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz członkowie ich najbliższych rodzin;

c) osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej oraz członkowie ich najbliższych rodzin;

3. Przez członków najbliższych rodzin, o których mowa w ust. 2 lit. a-c powyżej, rozumie się:

a) małżonków;

b) wstępnych, zstępnych, powinowatych do 4 stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa;

c) rodzeństwo;

d) osoby pozostające w stosunku przysposobienia;

e) konkubentów.

4. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie Uczestnikom nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków. Organizator nie przyznaje nagród za samo uczestnictwo w konkursie.

Art. 4. Zasady udziału w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w dniach 9-23 marca 2015 roku spełnić następujące warunki:

a) Wysłać zdjęcie, zwane dalej Zdjęciem nawiązujące do tematu konkursu: „Pokaż swoją iKolekcję” na adres mailowy: konkurs@wefix.pl, w tytule wpisując „iKolekcja”;

b) Polubić fanpage https://www.facebook.com/wefixpl;

c) Udostępnić informację o Konkursie na swojej tablicy.

2. Zgłoszenie swojego udziału w Konkursie następuje wraz z przesłaniem Zdjęcia zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ust. 1 i jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu w całości przez osobę zgłaszającą swój udział w Konkursie. Osoba zgłaszająca swój udział w Konkursie zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają ją do udziału w Konkursie.

3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

4. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

5. Uczestnik nie może zgłosić do Konkursu Zdjęcia, które narusza prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie majątkowe lub osobiste. Organizator przed wydaniem nagrody może zwrócić się do Uczestnika o złożenie odpowiedniego oświadczenia w tym zakresie. Jeżeli okaże się, że Uczestnik nie jest autorem Zdjęcia lub narusza ono prawa osób trzecich, Uczestnik traci prawo do nagrody.

6. Po otrzymaniu Zdjęcia, Organizator z zastrzeżeniem postanowienia ust. 8 niniejszego artykułu, opublikuje je w galerii zdjęć konkursowych na fanpage’u portalu Facebook dostępnym pod  adresem: https://www.facebook.com/wefixpl.

7. W związku z postanowieniem ustępu powyższego, Uczestnik z chwilą przesłania Zdjęcia do Organizatora upoważnia go do zamieszczenia tego Zdjęcia na stronie https://www.facebook.com/wefixpl.

8. W przypadku, gdy przesłane Zdjęcie nie jest zgodne tematycznie z opisaną w postanowieniu art. 4 ust. 1 tematyką, wówczas Organizator ma prawo nie zamieszczać takiego Zdjęcia na powyższym fanpage’u.

Art. 5 Wyłonienie laureatów Konkursu.

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na podstawie werdyktu jury, w którego skład wchodzą pracownicy firmy WeFix.

2. Spośród Zdjęć przesłanych przez wszystkich Uczestników, jury wyłoni trzy Zdjęcia, które zostaną nagrodzone. Każdy z Uczestników, który przesłał wybrane przez jury zdjęcie, zostanie laureatem Konkursu.

3. Ogłoszenie wyników Konkursu i wskazanie laureatów nastąpi dnia 24.03.2015 roku poprzez ogłoszenie zamieszczone na fanpage’u dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/wefixpl na portalu Facebook oraz poprzez wysłanie wiadomości mailowej do laureatów na adres mailowy, z którego wpłynęły zgłoszenia.

4. Uczestnicy Konkursu, którzy nie otrzymali nagrody nie są o tym informowani przez Organizatora.

5. Wraz z powiadomieniem o wygranej, laureat zostanie poproszony o przekazanie e-mailem swoich danych osobowych tj. imienia, nazwiska oraz adresu, na który wysłana ma zostać zdobyta przez laureata nagroda.

6. W przypadku nie przekazania Organizatorowi przez laureata wiadomości mailowej, w tym prawidłowych danych, o których mowa w ust. 5 powyżej, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wygranej lub w przypadku odmowy podania tych danych, laureat traci prawo do nagrody.

Art. 6 Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są:

a) Za zajęcie I miejsca: pojazd sterowany smartphonem (iOS/Android) i-Helicopter 777-172 (http://www.i-helicopters.net/777-172-i-helicopter.htm);

b) Za zajęcie II miejsca: oryginalne słuchawki Apple Earpods;

c) Za zajęcie III miejsca: wysokiej jakości szkło hartowane na dowolny model iPhone (4/4s/5/5s/6/6 Plus).

2. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości ani otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.

3. Nagroda zostanie przesłana laureatowi w terminie 14 dni od dnia przekazania Organizatorowi prawidłowych danych, o których mowa w ust. 5 powyżej.

Art. 7 Reklamacje

1   Wszystkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@wefix.pl, pisemnie za pośrednictwem poczty z dopiskiem „KONKURS iKolekcja” na adres Organizatora. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane osobowe zgłaszającego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi na nią oraz przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem.

2   W przypadku reklamacji składanej za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

3   Reklamacje dotyczące Konkursu rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

4   O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową bądź pisemnie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. Forma przekazania informacji o rozpatrzeniu reklamacji będzie analogiczna do formy jej zgłoszenia.

Art. 8 Dane osobowe

1   Dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.). Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Konkursu jest Organizator. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie i w przepisach prawa.

2   Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie do celów:

a) związanych przeprowadzeniem Konkursu,

b) wyłonieniem laureatów,

c) przyznaniem i wydaniem nagród,

d) postępowaniem reklamacyjnym oraz rozliczeniem podatkowym.

3.Powyższe dane nie będą wykorzystywane do żadnych celów poza wymienionymi w ustępach powyższych.

4. Podanie przez Uczestników ich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody w Konkursie.

5. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

Art. 10. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest:

a) W siedzibie Organizatora

b) Na stronie internetowej: http://www.wefix.pl/konkurs_ikolekcja

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.