Obowiązek RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

1. Administratorem danych osobowych klientów korzystających ze strony internetowej www.alpinsklep.pl jest firma ESPARES24 SP Z O O z siedzibą: 04-625 Warszawa przy ul. Zalipie 7a (zwana dalej Firmą) , dane kontaktowe firmy: numer telefonu +48 531 505 531, info@espares24.com

2. W firmie nie zachodzą przypadki przetwarzania danych osobowych wymagające powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych

3. Firma przetwarza dane osobowe klientów w celach:

a) podjęcia na żądanie klienta działań zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Firmę (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia)

b) realizacji zawartej z firmą umowy w zakresie zwrotów i reklamacji  (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia)

c) marketingu i promocji produktów oferowanych przez Firmę (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia)

d) wewnętrznych celów analitycznych Firmy (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia)

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych klientów mogą być:

a) PRESTA SHOP, na której platformie jest postawiony sklep internetowych,

b) Podmioty oferujące platformy do płatności internetowych, oferujące usługi dostarczania paczek

c) Instytucje bankowe oferujące zakupy ratalne,

d) Inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe Klientów na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, zawartej z Firmą.

5. Dane osobowe klientów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 tj.:

a) W zakresie realizacji zawartej przez klienta umowy z Firmą przez okres wymagany przez przepisy prawa lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,

b) W zakresie marketingu i promocji produktów oferowanych przez Firmę, przez okres do czasu wycofania przez klienta zgody na takie przetwarzanie,

c) W zakresie wewnętrznych celów analitycznych Firmy, przez okres do czasu prowadzenia czynności analitycznych lub do czasu wniesienia przez klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.  

6. W związku z przetwarzaniem przez Firmę danych osobowych, przysługuje klientowi:

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia,

f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia

7. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji względem Pana/Pani na podstawie profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

8. W przypadkach, w których przetwarzanie danych klienta odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje klientowi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Firmę danych osobowych klienta narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje klientowi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ( tj. do dnia 24.05.2018r do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).

10. Klient podając dane osobowe podczas korzystania z serwisu, udostępnia je dobrowolnie ze świadomością, że przysługuje mu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda klienta, którą wyraża akceptując regulamin. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. Klient ma  prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane  do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

11. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do Administratora Ochrony Danych pod adresem info@espares24.com