WeFix - Regulamin sklepu

weFix.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie Espares24.com, prowadzony przez firmę eSpares24 Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zalipie 7a, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.St Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000653797, posiadającą NIP: 952-215-48-76. Bezpośredni kontakt do firmy to: serwis@wefix.pl.

 

1. weFix.pl. prowadzi sprzedaż usług oraz akcesoriów  drogą elektroniczną za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie www.wefix.pl

 

2. Klienci  mają możliwość korzystania ze SKLEPU INTERNETOWEGO dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań www.wefix.pl. Świadczenie usług w ramach Konta na wefix.pl ma charakter bezterminowy. 

 

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w www.wefix.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail, hasła oraz danych kontaktowych niezbędnych do realizacji zamówień. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem, a eSpares24 Sp. z o.o.., której przedmiotem są usługi świadczone przez eSpares24 Sp. z o.o. na warunkach określonych w Regulaminie. 

  

4. Produkty i usługi dostępne w www.wefix.pl są wolne od wad prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Na karcie produktu zamieszczone są informacje o stanie fizycznym towaru lub warunkach wykonania usługi.

 

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.wefix.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest dokument sprzesaży, który przesyłany jest drogą elektroniczną po zakończeniu realizacji zamówienia lub usługi.

 

7. Zamówiony produkt bądź usługa dostarczane są przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Istnieje również możliwość realizacji usługi lub zamówienia poprzez wizytę w stacjonarnym punkcie pod adresem:

weFix

Ul Fieldorfa 5A/D

03-984 Warszawa.

 

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a eSpares24 Sp. z o.o. dotycząca zakupu danego produktu lub usługi w wefix.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów lub usług w www.wefix.com  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście w Warszawie przy ul. Fieldorfa 5A/D.

 

9. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w www.wefix.pl produkt lub usługę, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Dostępne formy płatności to:

Przelewem - forma płatności dla Klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym eSpares24 Sp. z o.o., zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Przelewem on-line – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez dotpay.pl – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860.

Gotówką – w wypadku wyboru opcji „Odbiór osobisty” w punkcie odbioru przy ul. Fieldorfa 5A/D w Warszawie.

 

10. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 14 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.  

11. Czas realizacji usług jest uzależniony od typu wykonywanej usługi i może trwać do 30 dni roboczych. Podany na w opisie usługi czas realizacji jest umowny i charakteryzuje średni czas wykonania danej naprawy przez serwisanta, pomijając takie czynniki, jak: diagnoza urządzenia, transport urządzenia, konsultacja dotyczącą ewentualnych dodatkowych uszkodzeń.

12. W przypadku odbioru osobistego produktu, Klient otrzymuje wiadomość e-mail o możliwości odebrania zamówionego produktu. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Jeśli w tym terminie Klient nie odbierze zamówienia, jego status zostanie określony jako „anulowany”.

13. W przypadku osobistego dostarczenia urządzenia na wykonanie usługi, Klient mailowo zostaje powiadomiony o rezerwacji niezbędnych części do wykonania usługi, natomiast na miejscu (w punkcie stacjonarnym firmy) poinformowany o szacowanym terminie wykonania usługi.

 

12. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu lub usługi widnieje w jego opisie na stronach www.wefix.pl Wszystkie produkty posiadają gwarancję realizowaną bezpośrednio poprzez firmę eSpares24 Sp. z o.o. Ścisłe warunki dotyczące gwarancji określone są w oddzielnej zakładce strony www.wefix.pl odnoszącej się do gwarancji na poszczególne towary oraz usługi.

 

12. eSpares24 Sp. z o.o. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 

13. Reklamacje z tytułu rękojmi można w formie elektronicznej na adres e-mail serwis@wefix.pl. Po otrzymaniu informacji, pracownicy firmy wefix.pl. w przeciągu 2 dni roboczych kontaktują się z Klientem w celu ustalenia sposobu dostarczenia produktu do procesu reklamacyjnego.

 

14. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że eSpares24 Sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez eSpares24 Sp. z o.o

 

15. eSpares24 Sp. z o.o. rozpatruje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni eSpares24 Sp. z o.o. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi eSpares24 Sp. z o.o.. 

 

16. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. 

 

17. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w www.wefix.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres serwis@wefix.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni  od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez eSpares24 Sp. z o.o. dokonanych przez Klienta zakupów w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu eSpares24 Sp. z o.o. wskazanego w art. 7, na swój koszt. 

 

18. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.wefix.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu www.wefix.pl, składa ofertę kupna określonego produktu lub usługi na warunkach podanych w opisie produktu.

19. Podane przez Klientów dane osobowe eSpares24 Sp. z o.o. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności

 

20. eSpares24 Sp. z o.o. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach www.wefix.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez eSpares24 Sp. z o.o. który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w www.wefix.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

 

21. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

 

22. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez eSpares24 Sp. z o.o. w ramach espares24.com będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.